پاورپوینت آماده بررسی روانشناسی ورزش و مدل طبقه بندی نيازمنديهای مازلو

روانشناسي باليني روانشناسان دراين حيطه بيشتر با ورزشکاران دارای مشکلات روان شناختي مانند اضطراب،ضعف اعتماد بنفس ، برانگيختگي و... سرو کار دارند. روانشناسي آموزشي روانشناسان اين طبقه دارای دو نقش استاد و مشاور روانشناسي ورزش هستند . روانشناسي تحقیقاتيپاورپوینت آماده بررسی روانشناسی ورزش و مدل طبقه بندی نيازمنديهای مازلو|30008330|rse|پاورپوینت درسی, پاورپوینت آماده بررسی روانشناسی ورزش و مدل طبقه بندی نيازمنديهای مازلو ,تحقیق درسی,پاورپوینت جهت ارائه
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت آماده بررسی روانشناسی ورزش و مدل طبقه بندی نيازمنديهای مازلو را مشاهده می نمایید.

1 تفاوت اجرا هنگام تمرين در مقايسه با مسابقه2 تحت تاثير قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران3 تغييرپذيری اعتماد به نفس4 اضطراب و ترس هنگام مسابقه5 آگاه نبودن از دليل و انگيزه شرکت در رقابت

6 نسبت دادن ارزش خود به تواناييها در اجرای ورزشي7 تغيير پذيری در تمرکز توجه8 عملکرد ضعيف پس از برگشت به حالت اوليه از آسيب ديدگي9 توسل به شيوه های مختلف برای رسيدن به اوج عملکرد10 تاکيد نتايج بسياری از تحقيقات بر اهميت توجه به ابعاد روان شناختي ورزشکارانمدل هاي استعداد يابيمدل های رشدجهت دادن توجه به محرک يا محرک های مورد نظرمواردی که ورزشکاران دارای تواناييهای ذهني يا رواني بالا بايد انجام دهند

(استفاده از نشانه های کلامي مانند محکم ،سریع و ..)