پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع فرآیند های قلاویزکاری و حدیده کاری – پیچ و مهره

انواع قلاویزکاری 1 پیشرو 2 میانرو 3 پس رو 4 گردان 5 دستورالعمل 6 ماشینی قلاويزکاري به معني براده برداري براي ساخت مهره در2سيستم اينچي ومتريک –دستي يا باابزاروازفولاد کربني يا الياژي براي ان استفاده ميشود قلاويزهاي دستي1 پيشروشيب لبه 4درجه با1خطپاورپوینت آماده بررسی جامع انواع فرآیند های قلاویزکاری و حدیده کاری – پیچ و مهره|30008321|rse|پاوپوینت درسی,تحقیق درسی , پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع فرآیند های قلاویزکاری و حدیده کاری , پیچ و مهره ,پاورپوینت آماده
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت آماده بررسی جامع انواع فرآیند های قلاویزکاری و حدیده کاری – پیچ و مهره را مشاهده می نمایید.1 پیشرو2 میانرو3 پس رو4 گردان5 دستورالعمل6 ماشینیقلاويزکاري به معني براده برداري براي ساخت مهره در2سيستم اينچي ومتريک –دستي يا باابزاروازفولاد کربني يا الياژي براي ان استفاده ميشودوحجم براده برداري55/02 ميانروشيب لبه10درجه با2خطنشان وحجم براده برداري25/03 پسروشيب لبه20درجه با3خط نشان يابدون شناسايي خط وحجمبراده برداري20/0